[Indija] [Društvo za domače raziskave] [Ljudmila]


Dan ameriškega novinarja leta 2890

Jules Verne: Dan ameriškega novinarja leta 2890 (1889/1891): txt, html, pdf

Kratko zgodbo je Jules Verne (Francija, 1828–1905) prvič objavil v ameriški reviji The Forum leta 1889 pod naslovom In the Year 2889. V francoščini pa jo je prebral na literarnem večeru na Akademiji v Amiensu leta 1891 in tu je istega leta tudi izšla v Journal d'Amiens. Moniteur de la Somme in še enkrat v Mémoires de l'Académie. Širšemu bralstvu je postala dostopna z izdajo Hier et demain leta 1910. Zgodba ima tudi sicer zanimivo zgodovino, ki jo pojasnjujemo v predgovoru.

Izdalo Društvo za domače raziskave v treh elektronskih formatih

(besedilo, html in pdf). | http://www.indija.si/novinar/

Uredila:Alenka Pirman
Prevedla:Polona Tavčar
Lektorirala:Inge Pangos
Za splet pripravila:Luka Frelih, Alenka Pirman
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.133.1-312.9

VERNE, Jules
   Dan ameriškega novinarja leta 2890 [Elektronski vir] / Jules Verne. - Ljubljana :
Društvo za domače raziskave, 2008

Način dostopa (URL): http://www.indija.si/novinar/

ISBN 978-961-91939-4-5

241792768

[Vodič po Indiji] [Nekatere pravice pridržane]