[Indija] [Društvo za domače raziskave] [Ljudmila]


Indija Komandija

 

dr. A. M.: Indija Komandija, txt, html, pdf
povest v pismih

Izhajala kot podlistek v časniku Slovenec:

Izdalo Društvo za domače raziskave v treh elektronskih formatih (besedilo, html in pdf).
Uredili:
Alenka Pirman, Inge Pangos
Prepis:
Beba Pangos
Priprava za splet:
Luka Frelih, Alenka Pirman
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.163.6-32(0.034.2)

MAHNIČ, Anton
        Indija Komandija [Elektronski vir] / spisal A. M. - Ljubljana :
Društvo za domače raziskave, 2007
Način dostopa (URL): http://www.indija.si/komandija/. - Opis
temelji na verziji z dne 26.06.2007
ISBN 978-961-91939-1-4
233806592
Mahničeva Indija Komandija je izšla septembra 2007 v okviru 27. grafičnega bienala v Ljubljani.

[Vodič po Indiji] [Nekatere pravice pridržane] [27. grafični bienale]